Община Павликени обявява:

 

Стартира процедура за набиране на нови партньори за участие в проектно предложение по процедура „BG05M9OP001-2.018”Социално икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование”-Компонент 1, ОП”Развитие на човешките ресурси”2014-2020г. и ОП ”Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020г., които могат да бъдат: неправителствени организации, работодатели, училища и детски градини.

 

Необходима информация и заявяване на интерес:

1. Наименование и описание на организацията / фирмата / институцията.

2. Предложение за дейности, които организацията / фирмата / институцията да реализира като партньор

3. Примерен бюджет за дейностите, които организацията / фирмата / институцията да реализира като партньор;

4. Опит в изпълнението на такива дейности.  Опит в работа на територията на общината.

5. Идеи за цялостния проект.

 

Срок за заявяване на интерес:   до 30.04.2018 година до 17.00 часа в деловодството на Община Павликени.

Одобрените партньори ще бъдат поканени да се включат в разработването на проектното предложение. Техните предложения ще бъдат включени в проектното предложение.