ОБЩИНА-ПАВЛИКЕНИ

На основание чл. 95, ал. 2 от Кодекса на труда, във връзка с проведен конкурс за свободна длъжност „Главен архитект“ в Общинска администрация гр. Павликени, комисията, определена със Заповед № РД-02-11-2182 от 02.09.2019 г. на Кмета на Община Павликени, по Протокол от 03.09.2019 г., определи класирането на кандидатите, както следва:

 

С П И С Ъ К

на класираните кандидати

 

№ по ред

Име, презиме и фамилия на кандидата

Резултат

Окончателен резултат

Решаване на тест

 

Интервю

 

1

арх. Георги Григоров

135 т.

148 т.

283 т.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:   /п/

СЛАВЕНА ГРОЗЕВА