ОБЩИНА  ПАВЛИКЕНИ

 

ЗАПОВЕД

№ РД-02-11- 752

гр. Павликени, 09.03.2020 г.

 

 

На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с препоръка на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37/26.02.2020 год. на министър-председателя на Република България и проведеното извънредно заседание на Министерския съвет на Република България на 08.03.2020 г., съгласно Заповед №РД-01-117/08.03.20202 г. на Министъра на здравеопазването, Заповед № ОКД – 19-02-2/09.03.2020 г. на Областен щаб на област Велико Търново за борба с коронавирус, и  в изпълнение на протокол №1/09.03.2020 г. на Общински кризисен щаб за превенция на разпространението на заболяването коронавирус COVID-19 при община Павликени, до отмяна на настоящата Заповед,

 

НАРЕЖДАМ:

1. На територията на Община Павликени:

1.1.      Да се преустанови провеждането, респ. посещението на културни мероприятия;

1.2.      Провеждането на спортни мероприятия да се извършва без публика;

1.3.       Забранява се провеждането на всякакви масови мероприятия, в които участват деца;

1.4.      Да бъдат преустановени всички масови мероприятия в закрити помещения -читалищни салони, фитнес-зали, покрит плувен басейн и др.;

1.5.      Забранява се провеждането на ежеседмичния общински пазар и пазарите в населените места на общината;

1.6.      Исторически музей – Павликени, Античен керамичен център, историческите музеи в гр. Бяла черква и с. Горна Липница да приемат посетители, но без екскурзоводски беседи;

1.7.      Пенсионерските клубове и Клуб на инвалида да преустановят дейността си;

1.8.      В училищата, детските градини, Комплекс за социални услуги и Детска ясла – Павликени да се предприемат необходимите мерки за дезинфекция;

1.9.       Забранява се влизането на външни лица в детските градини, Детска ясла – Павликени и Комплекс за социални услуги;

1.10.  От 16.03.2020 г. да се ограничи достъпа на външни лица в училищата на територията на Община Павликени и се предприемат необходимите мерки за дезинфекция;

1.11.  Препоръчва се ограничаване на частните мероприятия с масов характер на открито и на закрито;

1.12.  В случай, че събирането на хора на едно място не може да бъде избегнато, се препоръчва да спазват безопасна дистанция.

 

2. В общинска администрация Павликени:

2.1. Да бъдат преустановени всички приемни за гражданите;

2.2. В Центъра за обслужване на клиенти да се повишат мерките за биологична сигурност;

2.3. Във всички административни  сгради, вкл. кметства, Общински пазар, ОП БКД, Местни данъци и такси, ДСП, Зоокът, Спортни имоти и др. да се предприемат необходимите мерки за дезинфекция.

 

3. МБАЛ – Павликени:

3.1. Да се ограничи достъпа на външни лица до сградата на лечебното заведение;

3.2. Да се преустановят детските и женските консултации и свижданията;

3.3. Да се преустановят плановите операции;

3.4. Да се спазва стриктно Наредба №3 от 08.05.2013 год. за утвърждаване на медицинските стандарти по превенция и контрол на вътреболничните инфекции, както и насоките на Световната здравна организация.

 

4. Лечебни заведения за извънболнична помощ - да се преустанови дейността на детските и женски консултации и провеждането на планови профилактични имунизации и реимунизации.

 

Настоящата заповед да се обяви на интернет страницата на Община Павликени.

Препис от настоящата заповед да се  връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.

 

 

 

инж. АНАСТАСИЯ ВАЧЕВА /п/

Заместник-кмет на Община Павликени

За Кмет на Община Павликени

По силата на Заповед №РД-02-11-449/13.02.2020 год.