О Б Щ И Н А   П А В Л И К Е Н И

 

З А П О В Е Д

 

№ РД-02-11-1026

гр. Павликени, 31.03.2020 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение на Министерски съвет на Република България от 13.03.2020 г. за обявяване на извънредно положение на територията на Република България в изпълнение на Заповед № РД-01-168/30.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването,

 

Н А Р Е Ж Д А М :

1. Всички лица, когато се намират в закрити или на открити обществени места на територията на Община Павликени са длъжни да имат поставена защитна маска на лице;

2. В изпълнение на предприетите противоепидемични мерки,  не се допускат граждани в сградата на Общината с изключение на Информационен център за обслужване и сградата на Местни данъци и такси.

3. Всички лица се допускат поединично, без придружители на гишетата.При пропускателния режим до тези звена се спазва дистанция между гражданите и не се допуска натрупване на повече лица в помещенията. Изчакването се осъществява на открито при спазване на достатъчно разстояние помежду им.

4. Не се допускат ползватели на административни услуги без лични предпазни средства.При видими симптоми на неразположение-кихане, кашляне, хрема, лицата не се допускат При необходимост от консултация с експерти или ръководители, дежурният по ОСС прозвънява по телефон на съответния служител, който слиза на първия етаж, за да  направи контакт с лицата, които имат нужда от  обслужване.

5. Всички служители работят задължително с лични предпазни средства, а в сградата на общинска администрация Павликени по график да продължи извършването на  дезинфекция;

6. Предвид обявеното в страната извънредно положение и усложняващата се епидемична обстановка, с цел опазване живота и здравето на гражданите, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, допускам предварително изпълнение на настоящата заповед.


Настоящата заповед е в сила до изричната й отмяна.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица чрез връчване и публикуването й на интернет страницата на Община Павликени.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на ВПД Началник на РУ на МВР Павликени, секретар на Община, кметове на кметства и кметски наместници на населени места включени в състава на Общината.

 

инж. ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ /п/

Кмет на Община  Павликени