ОБЩИНА - ПАВЛИКЕНИ

ПРЕПИС!

ЗАПОВЕД

№ РД – 02 – 1130 / 08.04.2020 г.

Град ПАВЛИКЕНИ

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 63 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на СOVID -19 на територията на страната, обявеното с Решение от 13.03.2020 г., на Народното събрание на Република България за извънредно положение в изпълнение на Заповед № РД - 01 - 179/06.04.2020 г., на Министъра на здравеопазването и т.1 от Протокол № 6/08.04.2020 г., на Общински кризисен щаб за превенция на разпространението на заболяването коронавирус СOVID-19 при община Павликени

Н А Р Е Ж Д А М :

1. Отменям т.1. 9 от Заповед № РД-02-11-799/14.03.2020 г.

2. Разрешавам функционирането на кооперативния пазар /зеленчуци плодове, посевен и посадъчен материал и друга земеделска готова продукция/ в гр. Павликени за производители от област Велико Търново, при спазване на всички изисквания, целящи намаляване на риска от СОVID-19.

3. Забранявам провеждането на така наречените битаци - продажба на промишлени стоки в гр. Павликени и населените места от Общината.

4. На територията на Община Павликени да се създаде необходимата организация за функционирането на кооперативния пазар, като се отчете конкретната специфика като разположение, капацитет и брой на участващи производители за директни доставки на малки количества суровини и храни до краен потребител.

5. Въз основа на анализа по т. 4 и с цел опазване на всички участници във веригата от продавач до купувач да се прилагат допълнително, следните мерки:

5.1. Осигуряване на безопасна площ на продавачите на кооперативния пазари и поставяне на информационни табели за спазване на мерките;

5.2. Указване с указателни стрелки, с цел предотвратяване струпването на хора и определяне на задължително еднопосочно движение в рамките на пазара с вход от кръстовище - ул. „Христо Смирненски” и ул. „Панайот Венков” и изход кръстовище - ул. „Христо Смирненски” и ул. „Ловец”;

5.3. Осигуряване на персонал, който да предоставя и осигурява контролиран достъп на клиенти;

5.4. Спазване на дистанция от минимум 2 м между продавачите, предлагащи продукция и клиентите - обозначаване мястото на клиента;

5.5. Ползване на лични предпазни средства от продавачи и потребители;

6. Спазване на лична хигиена и дезинфекция.
7. Заповедта да се сведе до знанието на управителя на Общински пазар Павликени, кметовете на кметства и кметските наместници, включени в състава на Община Павликени, както на РУ на МВР и д-р Милко Янакиев - главен инспектор - контрол по храните при ОДБХ Велико Търново за сведение и изпълнението.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Анастасия Вачева, зам.- кмет на Община Павликени.

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Павликени.

Заповедта е със срок до нейната отмяна и влиза в сила от датата на подписването й.

 

Инж. Емануил Манолов /п/

Кмет на Община Павликени