Заповед № РД-02-11-1204/16.04.2020 г.

ОБЩИНА – ПАВЛИКЕНИ

 

ЗАПОВЕД

 

№ РД – 02 – 11 – 1204/16.04.2020 г.

 

град ПАВЛИКЕНИ

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 63 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на СOVID -19 на територията на страната, обявеното с Решение от 13.03.2020 г., на Народното събрание на Република България за извънредно положение в изпълнение на Заповед № РД - 01 - 179/06.04.2020 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-199/11.04.2020 г. , изменена и допълнена със Заповед № РД-01-218/15.4.2020 г. на Министъра на здравеопазването и т.1 от Протокол № 6/08.04.2020 г., на Общински кризисен щаб за превенция на разпространението на заболяването коронавирус СOVID-19 при Община Павликени

Н А Р Е Ж Д А М :

1. Изменям т. 2.2. от Заповед № РД-02-11-1159/12.04.2020 г. както следва:

 

2.2. Преустановява се функционирането на кооперативния пазар в гр. Павликени от 17.04.2020 г. до 19.04.2020 г.

 

Заповедта да се сведе до знанието на управителя на Общински пазар Павликени, кметовете на кметства и кметските наместници, включени в състава на Община Павликени, както и на РУ на МВР - Павликени за сведение и изпълнението.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Анастасия Вачева, зам.- кмет на Община Павликени.

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Павликени.

Заповедта е със срок до нейната отмяна и влиза в сила от датата на подписването й.

 

инж. Емануил Манолов /П/

Кмет на Община Павликени