ОБЩИНА - ПАВЛИКЕНИ

ЗАПОВЕД

№ РД – 02 – 11 – 1214/21.04.2020 г.

град ПАВЛИКЕНИ

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 63 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на СOVID -19 на територията на страната, обявеното с Решение от 13.03.2020 г., на Народното събрание на Република България за извънредно положение в изпълнение на Заповед № РД - 01 - 179/06.04.2020 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-199/11.04.2020 г. , изменена и допълнена със Заповед № РД-01-218/15.4.2020 г. на Министъра на здравеопазването и т.1 от Протокол № 6/08.04.2020 г., на Общински кризисен щаб за превенция на разпространението на заболяването коронавирус СOVID-19 при Община Павликени

Н А Р Е Ж Д А М :

1. Допълвам Заповед № РД – 02-11-1204/16.04.2020 г, както следва:

Създавам нова т. 2.3. със следния текст :”С цел опазване живота на гражданите за  периода на обявеното  извънредно положение на територията на Република България и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на СОVID -19, определям работно време от 08.00 ч – до 13.00 ч. /ден вторник/ при функционирането на кооперативния пазар /зеленчуков/ в гр. Павликени”.

Заповедта да се сведе до знанието на управителя на Общински пазар Павликени, кметовете на кметства и кметските наместници, включени в състава на Община Павликени, както и на РУ на МВР - Павликени за сведение и изпълнението.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Анастасия Вачева, зам.- кмет на Община Павликени.

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Павликени.

Заповедта е със срок до нейната отмяна и влиза в сила от датата на подписването й.

 

инж. ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ /п/

Кмет на Община Павликени