ОБЩИНА – ПАВЛИКЕНИ

З А П О В Е Д

№ РД – 02-11-1263/27.04.2020 г.

Гр. ПАВЛИКЕНИ

 

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 1 и 7 от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID -19 на територията на страната, Решение от 3 април 2020 г. на Народното събрание за удължаване на срока на обявеното извънредно положение

НАРЕЖДАМ:

 

1. Считано от 27.04.2020 г. до следващо нареждане, забранявам функционирането на разположените вендинг -  автомати за топли напитки на територията на кметство Върбовка.
2. На вендинг-автомати с неустановен собственик, както и такива без издадено разрешение за поставяне, се прекъсва електрозахранването и се премахват  принудително.
3. Настоящата заповед да се връчи на ВПД Началник на РУ на МВР Павликени за осъществяване на  контрол по изпълнението на разпоредените мерки.
4. Предвид обявеното в страната извънредно положение и усложняващата се епидемична обстановка, с цел опазване живота и здравето на гражданите, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, допускам предварително изпълнение на настоящата заповед.

 

Настоящата заповед е в сила до изричната й отмяна.

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица чрез връчване и публикуването й на интернет страницата на Община Павликени.

Препис от заповедта да се връчи на РУ на МВР  Павликени, кмета на кметство Върбовка за сведение и изпълнение.

 

 

Инж. ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ/п/

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ