Заповед № РД-02-11-1259/27.04.2020 г.

ОБЩИНА – ПАВЛИКЕНИ

З А П О В Е Д

№ РД – 02-11-1259/27.04.2020 г.

Гр. ПАВЛИКЕНИ

 

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 1 и 7 от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID -19 на територията на страната, Решение от 3 април 2020 г. на Народното събрание за удължаване на срока на обявеното извънредно положение, в изпълнение на Заповед № 239/26.04.2020 г., на Министъра на здравеопазването и Решение № 1 от Протокол № 9/27.04.2020 г., на Общинския кризисен щаб за превенция на разпространението на COVID-19 на територията на Община Павликени

НАРЕЖДАМ:

1. Изменям, считано от 27.04.2020 г., т. 1.1.  Заповед № РД – 02 – 11 – 902/20.03.2020 г., както следва:

„1.1. Преустановяват се посещенията на Зоокът – Павликени, паркове,  градски градини, спортни, детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места на територията на Общината”.

Създава се нова т. 1а:

1a. Посещенията на  Градски парк „Кирил Ракаров” гр. Павликени и Зоокът Павликени се разрешава само на следните лица:

а) деца до 12 години, задължително с техни родители или членове на техните семейства, но не повече от двама възрастни, във времето от 9,30 до 18,30 ч., всеки ден;

б) собственици на кучета, но не повече от един, във времето до 9,30  и след 18.30 ч., всеки ден.

в) посещенията в посочените обекти, се осъществява при спазване на съответните противоепидемични мерки.

Заповедта е със срок до нейната отмяна.

 

Контрол по изпълнение на заповедта ще изпълнявам лично.

Настоящата заповед да се връчи на ВПД Началник на РУ на МВР Павликени за осъществяване на  контрол по изпълнението на разпоредените мерки.

 

Настоящата заповед да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение.Заповедта да се публикува на сайта на Община Павликени.

 

 

 

Инж. ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ/п/

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ