ПРЕПИС!

ЗАПОВЕД

№ РД-02-11-1314

гр. Павликени, 01.05.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение на Министерски съвет на Република България от 13.03.2020 г. за обявяване на извънредно положение на територията на Република България в изпълнение на Заповед № РД-01-247/01.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването,

 

НАРЕЖДАМ:

 

Изменям т. 1 от Заповед № РД - 02 - 11 -1026/31.03.2020 г., както следва:

 

Било: „1. Всички лица, когато се намират в закрити или на открити обществени места на територията на Община Павликени са длъжни да имат поставена защитна маска на лице;

Да се чете: „ Всички лица, които се намират на открити обществени места / в т.ч. паркове, улици, автобусни спирки/ са длъжни да спазват изискването за социална дистанция и всички противоепидемични мерки, като при необходимост от контакт с други лица да носят предпазна маска или други средства, покриващи носа и устата.”

Настоящата заповед е в сила до изричната й отмяна.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица чрез връчване и публикуването й на интернет страницата на Община Павликени.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на ВПД Началник на РУ на МВР Павликени, секретар на Община, кметове на кметства и кметски наместници на населени места включени в състава на Общината.

 

инж. ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ/п/

Кмет на Община Павликени