Заповед № РД-02-11-1318/04.05.2020 г.

ОБЩИНА  ПАВЛИКЕНИ

ПРЕПИС!

ЗАПОВЕД

№ РД-02-11-1318

гр. Павликени, 04.05.2020 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал. 1,3 и 5 от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и Решение от 3 април 2020 г. на Народното събрание за удължаване на срока на обявеното извънредно положение, и във връзка със Заповед № РД- 01 – 249/03.05.2020 г., на Министъра на здравеопазването

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Изменям и допълвам Заповед № РД -02 – 11 -799/14.03.2020 г. в частта, както следва:

 

1. На територията на Община Павликени:

„1.1.            Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници и големи търговски центрове тип МОЛ, с изключение на банковите и застрахователните офиси, хранителните магазини и аптеките в тях. На ресторанти и заведенията за бързо обслужване се разрешават доставки на адрес при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания. Всички търговски дейности, неупоменати по-горе, продължават да функционират по досегашния ред при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания”.

Създава се т. 1.1а, със следния текст:

„1.1а. Като изключение от т. 1.1. се допускат посещенията на търговски площи на открито (градини, тераси и др.) на ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе сладкарници, при спазване на следните противоепидемични мерки:

а) разполагане на масите по начин, осигуряващ разстояние не по-малко от 2,5 метра между тях и не повече от четири лица на маса или на едно семейство;

б) обслужващият персонал да е с поставена защитна маска за лице;

в) да се почистват и дезинфекцират повърхностите на масите и столовете след всеки посетител;

г) да се поставят на видни места диспенсъри с дезинфектант за ползване от посетителите на заведението.

Създава се т. 1.1.б, със следния текст:

1.1б Изпълнителният директор на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), съгласувано с министъра на здравеопазването, съгласно определения срок , следва, да определи и други изисквания и организация на работа на обектите на открито по т. 1.1а. При установени нарушения от органите на БАБХ и на регионалните здравни инспекции, да  бъдат предприети действия за незабавно прекратяване на дейността на обектите по т.1.1а.“

Създава се т. 1.15. със следния текст:

„1.15. Допуска се провеждането на обучения от учебните центрове за обучение на водачи за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство; учебните центрове, които провеждат курсове за обучение на водачи за придобиване на начална квалификация и за усъвършенстване на познанията им (периодично обучение).

Организаторите на обученията са длъжни да осигурят спазването на мярката за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки ( в т.ч: носене на защитни маски за лице и дезинфекция на използваните превозни средства и други съоръжения)“

Създават се т.1.16 и 1.17:

„1.16. Допуска се упражняването на индивидуален спорт на открито ( в т.ч тенис, колоездене, лека атлетика и др.), при спазване на дистанция от най-малко 2,5 метра между отделните спортуващи и на всички противоепидемични мерки”

„1.17. Допускат се посещенията на самостоятелни плувни комплекси и басейни, без да се разрешава функционирането на прилежащите към тях търговски обекти, при спазването на следните противоепидемични мерки:

а) провеждане на задължителен филтър на входа, като на всички посетители се измерва телесната температура. Не се допускат лица с повишена телесна температура;

б) осигуряване на условия за спазване на дистанция от 2,5 метра между чакащите да влязат;

в) обработката и дезинфекцията на водата в плувния басейн да се извършва по начин, осигуряващ поддържането на остатъчен свободен хлор във водата 0.4-0.5 мг/л;

г) тоалетните, съблекалните, съдовете за отпадъци, общите части, уредите, помещенията и другите съоръжения да се почистват и дезинфекцират най-малко на всеки един час;

д) осигуряване на диспенсери с дезинфектант, течен сапун и еднократни кърпи за ползване от посетителите;

е) ползване от персонала на защитни маски за лице и ръкавици;

ж) дезинфекциране след всеки посетител на използваните принадлежности ( столове, гардероби и др.);

з) създаване на организация за недопускане струпване на много хора едновременно в общите помещения (съблекални и тоалетни)”

 

Заповедта влиза в сила от 4 май 2020 г., с изключение на т. 1.1а, която влиза в сила от 06.05.2020 г.

Настоящата заповед да се обяви на интернет страницата на Община Павликени.

Контрол по изпълняване на противоепидемичните мерки възлагам на ВПД Началник на РУ Павликени.

Препис от настоящата заповед да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.

 

ИНЖ.ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ/п/

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ