Заповед № РД-02-11-1328/05.05.2020 г.

ОБЩИНА  ПАВЛИКЕНИ

ПРЕПИС!

ЗАПОВЕД

№ РД-02-11-1328

гр. Павликени, 05.05.2020 г.

 

На основание чл. 44, ал, 2 и чл. 44, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал. 1,3 и 5 от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и Решение от 3 април 2020 г. на Народното събрание за удължаване на срока на обявеното извънредно положение, връзка със Заповед № РД - 01-250/05.05.2020 г., на Министъра на здравеопазването и Решение №1 от Протокол № 10/05.05.2020 г., на Общински кризисен щаб за превенция на разпространението на заболяването коронавирус СOVID-19 при община Павликени

НАРЕЖДАМ:

1. Считано от 06.05.2020 г., определям 23.00 ч. за край на работното време на търговски площи на открито (градини, тераси и др.) на ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе сладкарници.

 

2. Правя следното изменение и допълнение на Заповед № РД- 02 - 11- 1318/04.05.2020 г., както следва:

2.1.              В т. 1.1 а, буква „а “ думите „не по-малко от 2,5“ се заменят с „не по-малко от 1,5“.

2.2.              В т. 1.1а, буква „б“, след края на текста се добавя „или защитен шлем“.

2.3.              В т. 1.1а, добавя се нова буква „д“ със следното съдържание: „препоръчително е носенето на ръкавици".

3. Създава се нова т. 1.18 на Заповед № РД- 02 - 11- 1318/04.05.2020 г., със следния текст: „Допускат се посещенията на музеи на открито, при спазване на изискването за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки.“
4. Настоящата заповед е в сила до изричната й отмяна.

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица чрез публикуването й на интернет страницата на Община Павликени.

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

 

ИНЖ.ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ/п/

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ