ОБЩИНА  - П А В Л И К Е Н И

ПРЕПИС!

ЗАПОВЕД

№РД- 02 – 11- 1366/12.05.2020 г.

Град ПАВЛИКЕНИ

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 1, 3 и 5 от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и Решение от 3 април 2020 г. на Народното събрание за удължаване на срока на обявеното извънредно положение във връзка със  Заповед №РД -01- 256/11.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването

НАРЕЖДАМ:

 

1. В т.1. 18 на Заповед № РД- 02 - 11- 1318/04.05.2020 г., се създават т.1.18а -1.18б:

„1.18а Допускат се посещения на музеи на закрито, галерии и библиотеки на открито и закрито, при спазване на изискването за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки;

1.18б. Допуска се провеждането на културни събития - концерти и други сценични прояви, на сцени на открито, с допустима заетост на местата до 30 % от максималния капацитет, при спазване на изискването за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки“

 

Настоящата заповед е в сила от датата на подписването и до изричната й отмяна.

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица чрез публикуването й на интернет страницата на Община Павликени.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на ВПД Началник на РУ на МВР Павликени.

 

Инж.ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ /п/

Кмет на Община Павликени