ОБЩИНА  - П А В Л И К Е Н И

ПРЕПИС!

ЗАПОВЕД

№РД- 02 – 11- 1371/12.05.2020 г.

Град ПАВЛИКЕНИ

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 1, 3 и 5 от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и Решение от 3 април 2020 г. на Народното събрание за удължаване на срока на обявеното извънредно положение във връзка със  Заповед РД 01-259/11.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването

НАРЕЖДАМ:

 

  1. В т.1.18а  на Заповед № РД- 02 - 11- 1366/12.05.2020 г., накрая на текста се допълва текст както следва: “в това число без да се използват климатични инсталации”
  2. В т.1.18, се създава точка 1.18в, както следва: „Допуска се упражняването на колективни спортове за аматьори на открито, без състезателен характер и без публика (в т.ч футбол, баскетбол, волейбол), с участието на до 10 човека, при спазване на противоепидемичните мерки, и без да се допуска използването на бани и съблекални”

 

Заповедта е със срок до нейната отмяна и влиза в сила от датата на подписването й.

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица чрез публикуването й на интернет страницата на Община Павликени.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на ВПД Началник на РУ на МВР Павликени.

Инж.ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ/п/

Кмет на Община Павликени