ПРЕПИС!

ОБЩИНА – ПАВЛИКЕНИ

З А П О В Е Д

№ РД – 02-11-1382/13.05.2020 г.

Гр. ПАВЛИКЕНИ

 

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 1 и 7 от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID -19 на територията на страната, Решение от 3 април 2020 г. на Народното събрание за удължаване на срока на обявеното извънредно положение и Решение от 13.05.2020 г., на Общински кризисен щаб за превенция на разпространението на заболяването коронавирус COVID-19 на територията на Община Павликени

НАРЕЖДАМ:

 

1. Отменям Заповед № РД – 02-11- 1263/27.04.2020 г.

2. Считано от 14.05.2020 г., разрешавам функционирането на разположените вендинг -  автомати за топли напитки на територията на кметство Върбовка.
3. Собствениците на вендинг- автоматите, разположени на открито и закрито, да работят при стриктно спазване на всички необходими мерки за дезинфекция, както при  зареждането им, така и при  използване  на същите от потребителите.
4. Настоящата заповед да се връчи на ВПД Началник на РУ на МВР Павликени за осъществяване на  контрол по изпълнението на разпоредените мерки.
5. Предвид обявеното в страната извънредно положение и усложняващата се епидемична обстановка, с цел опазване живота и здравето на гражданите, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, допускам предварително изпълнение на настоящата заповед.

 

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица чрез връчване и публикуването й на интернет страницата на Община Павликени.

Препис от заповедта да се връчи на РУ на МВР  Павликени, кмета на кметство Върбовка за сведение и изпълнение.

 

Инж. ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ