Заповед № РД-02-11-1904/10.07.2020 г.

ОБЩИНА - ПАВЛИКЕНИ

ЗАПОВЕД

№ РД – 02 – 11 - 1904/10.07.2020 г.

град ПАВЛИКЕНИ

 

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 63 от Закона за здравето,  Заповед №РД-01-393/30.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването, т.9 от Заповед №РД-02-11-1897/09.07.2020 г. на Община Павликени, и т.1 от Протокол № 15/10.07.2020 г., на Общински кризисен щаб за превенция на разпространението на заболяването коронавирус СOVID-19 при община Павликени

Н А Р Е Ж Д А М :

1. Изменям и допълвам т. 2.2 от Заповед № РД-02-11-1159/12.04.2020 г. както следва:

2.1. Разрешавам функционирането на кооперативния пазар в гр. Павликени за производители от област Велико Търново, при спазване на всички изисквания, целящи намаляване на риска от СОVID-19.

На пазара могат да се предлагат:

-    различни храни от животински и неживотински произход, които отговорят на Закона за храните, Закона за ветеринарномедицинската дейност, актовете по прилагането им, правото на Европейския съюз в областта на храните е Наредба № 26 от 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества сурови и храни от животински произход;

-   плодове и зеленчуци;

-   посевен и посадъчен материал;

-  фуражи и фуражни суровини.

2.2. Преустановява се функционирането на сектор промишлени стоки на кооперативния пазар – в гр. Павликени до второ нареждане.

Заповедта да се сведе до знанието на управителя на Общински пазар Павликени, кметовете на кметства и кметските наместници, включени в състава на Община Павликени, както на РУ на МВР, Контрол по храните при ОДБХ Велико Търново за сведение и изпълнението.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Анастасия Вачева, зам.- кмет на Община Павликени.

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Павликени.

Заповедта е със срок до нейната отмяна и влиза в сила от датата на подписването и.

 

инж. Емануил Манолов /П/

Кмет на Община Павликени