Съобщение на Община Павликени

В съответствие с чл.39, ал.1 т.2 от Наредба №3 от 16.10.2000 г. за условията и реда на проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителни зони около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване в Басейнова дирекция Дунавски район – гр.Плевен е открит обществен достъп до Заявление с изх. №СЗ-00454/19.10.2011 г. от “ВиК Йовковци”ООД за откриване на процедура по учредяване на санитарно-охранителна зона около дренаж за питейно-битово водоснабдяване „Гюр чешма” поземлен имот №000049;000050;000459;000461;000458 землището на гр.Павликени, община Павликени.

 

На основание чл.39 ал.3 от Наредба №3 от 16.10.2000 г. за условията и реда на проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителни зони документацията по процедурата е на разположение на заинтересуваните лица всеки работен ден в период от 24.10.2011 г. до 24.11.2011 г. в офисите на:

1. Басейнова Дирекция Дунавски район гр. Плевен, ул.“Чаталджа” №60, тел:064/885 100;

2. Офис на Басейнова Дирекция Дунавски район в гр. В. Търново, ул. “П. Яворов” № 30, тел. 062/601 – 746

3. Стая № 114 на община Павликени, Д-я ТРСЕ, гл.експерт Екология Ирена Генчева