Допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение №194/06.11.2008 г. на Общински съвет - Павликени

 

Предоставяме на Вашето внимание Предложение и проект за Решение за допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение №194/06.11.2008 г. на Общински съвет - Павликени, ведно с мотивите за приемането й.

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове следва в четиринадесетдневен срок от публикуване на настоящото (до 12.12.2011 г.) да депозирате писмено предложения, мнения и препоръки по предложението за допълнение на наредбата на адрес в гр. Павликени, ул. „Руски” № 4, Информационен център.

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

П А В Л И К Е Н И

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от инж. ЕМАНУИЛ АЛЕКСАНДРОВ МАНОЛОВ –

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ

 

ОТНОСНО: Допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение №194/06.11.2008 г.

на Общински съвет - Павликени

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

В Методиката за определяне на базисната цена при обявяване на публичен търг или публично оповестен конкурс за отдаване под наем  на общински нежилищни имоти, представляваща Приложение 1 към Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение №194/06.11.2008 г. на Общински съвет - Павликени е определен редът за изчисляване на наемните цени при провеждане на посочените процедури, който е съобразен с предназначението на сградата, видът на конструкцията и местонахождението й. Основен фактор при изчисляването оказва площта на имота.

Многократно в Община Павликени са постъпвали запитвания за отдаване под наем на търговски обекти, попадащи в чл. 2, т. 1 и т. 2 от горепосочената методика като ресторант „Ракета” и търговски обект „Гастроном”. Евентуалните инвеститори се отказват, тъй като предложената наемна цена, предвид голямата площ и на двата обекта,  се оказва твърде висока и не отговаря на пазарните условия и фактическото състояние, в което се намират. Затова и досега посочените имоти не са наети.

В същото време сградите се нуждаят от ремонт и поддръжка, за което са необходими много средства, а предвид икономическата обстановка в страната и липсата на конкретна нужда на Община Павликени за ползването им съобразно тяхното предназначение, отделянето на бюджетни средства за поддържането им е нецелесъобразно.

За Община Павликени ще е икономически изгодно въпросните имоти да бъдат отдадени под наем дори и на по-ниска от изчислената по реда на тази методика цена.

Предвид това,

 

П Р Е Д Л А Г А М:

 

Общински съвет – Павликени на основание чл. 21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация да вземе решение за допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 194/06.11.2008 г. на Общински съвет - Павликени, както следва:

§1. Досегашният текст на чл. 10 от Методиката за определяне на базисната цена при обявяване на публичен търг или публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински нежилищни имоти /Приложение № 1 към Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от общински съвет  -  Павликени/ става ал. 1 със следния текст: „При отдаване под наем на публичен търг с явно наддаване или публично оповестен  конкурс, в зависимост от конкретните условия, базисната цена може да се завишава с до 20% с мотивировка на комисията по подготовка на тръжните или конкурсни  книжа.

§2. Създава се нова ал. 2 на чл. 10 със следния текст: „В случаите, когато при отдаване под наем на публичен търг с явно наддаване или публично оповестен  конкурс, при обявяване на нов публичен търг с явно наддаване или публично оповестен конкурс със същия предмет, или за недвижими имоти, които три или повече години не са отдавани под наем или не са използвани по предназначение, с мотивировка на комисията по подготовка на тръжните или конкурсните книжа може да се намали началната наемна цена с не повече от 50 %.”

 

ВНОСИТЕЛ,

инж. ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ

Кмет на община Павликени

Съгласувал:

Славена Грозева – гл. юрисконсулт при община Павликени

Съгласувал:

Теменужка Антонова – н-к отдел „ОСиСД”

Изготвил:

Бистра Василева – гл. експерт в отдел „ОСиСД”

 

 

 

 

Проект!

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  -  ПАВЛИКЕНИ

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

ОТНОСНО: Допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение №194/06.11.2008 г.

на Общински съвет - Павликени

 

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет – Павликени

 

Р Е Ш И :

Допълва Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение №194/06.11.2008 г. на Общински съвет - Павликени , както следва:

§1. Досегашният текст на чл. 10 от Методиката за определяне на базисната цена при обявяване на публичен търг или публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински нежилищни имоти /Приложение № 1 към Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от общински съвет  -  Павликени/ става ал. 1 със следния текст: „При отдаване под наем на публичен търг с явно наддаване или публично оповестен  конкурс, в зависимост от конкретните условия, базисната цена може да се завишава с до 20% с мотивировка на комисията по подготовка на тръжните или конкурсни  книжа.”

§2. Създава се нова ал. 2 на чл. 10 със следния текст: „В случаите, когато при отдаване под наем на публичен търг с явно наддаване или публично оповестен  конкурс, при обявяване на нов публичен търг с явно наддаване или публично оповестен конкурс със същия предмет, или за недвижими имоти, които три или повече години не са отдавани под наем или не са използвани по предназначение, с мотивировка на комисията по подготовка на тръжните или конкурсните книжа може да се намали началната наемна цена с не повече от 50 %.”

 

 

ВНОСИТЕЛ,

инж. ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ

Кмет на община Павликени

 

Съгласувал:

Славена Грозева – гл. юрисконсулт при община Павликени

Съгласувал:

Теменужка Антонова – н-к отдел „ОСиСД”

Изготвил:

Бистра Василева – гл. експерт в отдел „ОСиСД”