Покана за участие в заключителна конференция по Проект „Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и самотно живеещи хора от Община Павликени”

euflag

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Схема за безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-5.2.07 „Грижа в семейна  среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” – фаза 3

Проект № BG 051PO001-5.2.07-0119-C-0001 “Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и самотно живеещи хора от Община Павликени

«Инвестира във вашето бъдеще»

esf

ЕВРОПЕЙСКИ

СОЦИАЛЕН

ФОНД

 


 

ПОКАНА

Относно: Участие в заключителна конференция по Проект Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и самотно живеещи хора от Община Павликени”, Бенефициент – Община Павликени


Уважаеми ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящата покана бихме желали да Ви информираме за възможността да вземете участие в заключителна конференция по Проект „Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и самотно живеещи хора от Община Павликени” с Бенефициент – Община Павликени. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Конференцията ще се проведе на   03.01.2012 г. от 11.00 часа в Залата за Заседания на Общински съвет – Павликени, І етаж на новата сграда на Общинската администрация град Павликени. Участие в нея ще вземат Ръководството на Община Павликени, екипа по проекта, представители на Управляващия орган.

Целта на събитието е да се запознаят заинтересованите страни и широката общественост с целите, дейностите и постигнатите резултати от проекта. Стойността на проекта е 170 201,08 лв., срок на реализация – 14 месеца – до 04 януари 2012 г.

Проектът се реализира по Договор за безвъзмездна помощ №  BG 051PO001-5.2.07-0119-С-0001 от 05.11.2010 година по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-5.2.07 „Грижа в семейна  среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” – фаза 3

 

 


 

«Настоящият документ е създаден с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Павликени носи цялата отговорност за съдържанието на настоящият документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията за социално подпомагане