С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

С решение № 374/30.12.2011 г. по адм. дело № 343/2011 г. на Административен съд Велико Търново, влязло в сила на 24.01.2012 г. са отменени като незаконосъобразни разпоредбите на § 2, § 3, § 4, § 5 и § 6 от наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за търговската дейност на територията на община Павликени, приета с Решение № 622/24.03.2011 г., с които са изменени  чл. 5, ал. 3 и чл. 8, ал. 1 и ал. 2 и са приети нови чл. 8а, 8б и 8в на Наредбата за  търговската дейност на територията на община Павликени, приета с Решение № 580/18.11.2010 г.

Линк към решението: http://www.asvt.eu/Completed/0061d811/34391611.htm