11 501 902лв е бюджетът на Община Павликени за 2012г.

Бюджет на Община Павликени в размер 11 501 902лв. гласуваха общинските съветници на днешната сесия на Общински съвет Павликени. Бюджетът на Община Павликени за 2012г е разработен по пълна бюджетна класификация, с разпределение по основни функции и дейности.

6 417 180лв. са парите за делегирани от държавата дейности; за местни дейности са планирани 5 084 722лв. (от тях 570 397лв. за дофинансиране на държавни дейности).

„Една от основните цели на бюджет 2012 е стабилизация на общината в периода на излизане от неблагоприятните условия, породени от всеобщата икономическа криза. Сравнявайки бюджета за 2012г, спрямо предходната година, е видно, че снижението  5,25 пункта на субсидиите от държавния бюджет се компенсира с ръст на собствените приходи в размер на 10,92 пункта, при което общият ръст на бюджета е 1,38 пункта. Това онагледява стремежа на Община Павликени да търси и развива собствените си приходи, без да чака държавата да решава проблемите от местно естество”. Това обясни пред общинските съветници кметът на Община Павликени инж. Емануил Манолов. Той подчерта още, че основна задача трябва да бъде „спирането на течовете” в общинските финанси, защото с ресурс, близък до миналогодишния, и с високи цени на храни и горива, ще трябва да се изпълняват всички дейности и ангажименти, заложени за 2012г.

„Предложеният проект не залага на постъпления от повишени данъци и такси, а е предвидено системно да се работи по разширяване обхвата на местните приходи и подобрена събираемост”, каза по време на сесията инж. Манолов.

Пълноценното обслужване на гражданите е гарантирано и това се забелязва от всеки потребител на общинска услуга. Общината адекватно реагира на всички новости в обслужването на населението. Постигната е добра координация с възловите държавни структури”.

 

По функции разпределението на разходите е както следва:

-    общи държавни служби – 1 852 251лв.

-    отбрана и сигурност – 61 949лв.

-    образование – 4 545 055лв.

-    здравеопазване – 334 074лв.

-    социални грижи – 1 107 618лв.

-    благоустрояване – 2 025 172лв.

-    култура – 792 686лв.

-    икономически дейности – 456 207лв.

-    резерв – 226 890лв.

В системата на образованието общината напълно покрива необходимите потребности. Училищата са на делегирани бюджети и дофинансиране с общински пари се прави в размер на 162 669лв. за маломерни и слети паралелки по решение на общинския съвет. Дофинансира се и дейността на ЦДГ от общински приходи със 65 868лв. за работни заплати и обезщетения, поради недостиг на държавни средства.

Общо за функцията образование са планирани 4 771 945лв  или 41,5% от бюджета на общината. В 9-те учебни заведения на територията на общината са обхванати 1689 ученика в редовен учебен процес и 77 учащи на индивидуална и самостоятелна форма на обучение. Планирани са и 72 200лв за издръжката на 4 ученически столове.

От общинският бюджет се финансира издръжката на 13 детски градини с 548 деца. 30 545лв. се предвиждат за стипендии.

В областта на здравеопазването ще продължим усилията по запазване и стабилизация на МБАЛ Павликени, подчерта инж. Манолов. И тази година ще се подпомага доставката на болнично оборудване.

Субсидия в размер 70 000лв. за спортните клубове предвижда Бюджет 2012. Според предложението на кмета, най-голяма сума финансиране от общинските приходи получава ФК ”Павликени” – 32 700лв. Футболните клубове „Бяла черква”, „Лесичери”, „Бутово” и „Недан” получават по 3500лв. За клуба по волейбол са предвидени 11 000лв., за клуба по хандбал – 8000лв., за клуба по тенис на маса – 300лв, за клуба „Водни спортове” – 2500лв., за клуба по лека атлетика – 500лв и за туристическия клуб – 1000лв.

 

Инвестиционната програма за 2012г. е в размер 7 250 410лв. утвърдиха още общинските съветници. Над половината от тази сума, 57,3% са насочени за екологични и благоустройствени обекти в населените места, проектиране и разработки на инвестиционни проекти. Изградена е оптимална програма за капиталовите разходи.

Включени са реконструкцията на централен площад  „Свобода” в град Павликени, за който Община Павликени спечели финансиране по оперативните програми. Предвижда се още въвеждане на енергоспестяващи мерки и енергийна ефективност в училищата и детските градини  в общината; за изграждането на 2 Центъра за настаняване от семеен тип и едно защитено жилище, ремонт на пътища и др.