В град Павликени кипи усилена работа по въвеждане на енергоспестяващи мерки на Детска ясла в гр. Павликени

euflag

bggerb

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България
oprr

№ на Договора: BG161PO001/4.1-03/2010/005
Име на проекта:

„Въвеждане на енергоспестяващи мерки в

ЦДГ №1 „Осми  март” и Детска ясла в гр. Павликени”

Бенефициент: ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ


 

ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ

В град Павликени кипи усилена работа по въвеждане на енергоспестяващи мерки на Детска ясла в гр. Павликени

 

От започването на строително-ремонтните работи09052012- по въвеждане на енерго спестяващи мерки в Детска ясла – гр. Павликени на 25 Април  2012 г., кипи усилена работа по цялостното саниране на  сградата. Средствата за проекта са осигурени от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет в рамките на Оперативна програма „Регионално развитие”.

От края на месец април започна подмяна на дървените врати и прозорци с PVC дограма, подменят се още обшивки на покрив, корнизи, улами и поли с поцинкована ламарина, изпълнява се външна топлоизолационна интегрирана система. Активно се изпълняват и вътрешните ремонтни работи – на корпуси 1, 3, 4 и 5 на сградата. Продължава облицовка с гипсокартон, шпакловане по гладка мазилка с гипсово лепило, направа и монтаж на водоразпределител, коминовложка , кондензоотделител и шапка за комина, монтаж панелни радиатори и много други. Всяка една от дейности по въвеждане на енергоспестяващите мерки на Детска ясла в гр. Павликени, извършвани по проекта се контролира стриктно от проектанта на обекта Арх. Милен Маринов и от независим строителен надзор от страна на „Стройинвест – ВТ1” ООД - гр. Велико Търново.

С изпълнението на проекта Детската ясла ще стане най-модерната и привлекателна среда от здравната инфраструктура на Община Павликени. Освен това сградата ще отговаря на всички изисквания за енергийна ефективност като качествено ще се повишат възможностите за провеждане на учебно-възпитателния процес особено през зимния сезон, както и ще се задържи интереса и желанието на родителите на децата на детското заведение.

 

 


 

“Този документ е създаден в рамките на проект „Въвеждане на енергоспестяващи мерки в ЦДГ №1 „Осми март” и Детска ясла в гр. Павликени”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Павликени и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”