eu-flag

ПРОЕКТ BG051PO001-5.2.11-0001-C0001

„И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд

на Европейския съюз

esf-b

 

 

Стартира приема на заявления на кандидат-приемни родители

проект “И аз имам семейство” в Община Павликени

 

През ме­сец май за­по­ч­на при­е­ма­не­то на newbuildза­я­в­ле­ния от кан­ди­да­тите­ за при­ем­ни ро­ди­те­ли по про­ект „И аз имам се­мей­с­т­во”, финансиран от оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” по схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.11 “Приеми ме” съфинансиран от Европейски социален фонд, по кой­то Об­щи­на Павликени е пар­т­ньор. При­о­ри­те­т­но ще се тър­сят се­мей­с­т­ва за де­ца­та от 0 до 3 го­ди­ни. Ус­лу­га­та „При­ем­на гри­жа” е до­б­ро­вол­на и про­фе­си­о­нал­на. Доброволните при­ем­ни­ ро­ди­те­ли ще по­лу­ча­ват въз­на­г­ра­ж­де­ние за от­г­ле­ж­да­не на де­те, а про­фе­си­о­нал­ни­те при­ем­ни ро­ди­те­ли ще по­лу­ча­ват и тру­до­во въз­на­г­ра­ж­де­ние, оп­ре­де­ле­но в про­цент от ми­ни­мал­на­та ра­бо­т­на за­п­ла­та за стра­на­та, съ­о­б­ра­з­но броя на де­ца­та. Професионалният при­е­мен ро­ди­тел с ед­но де­те ще по­лу­ча­ва 130 % от ми­ни­мал­на­та ра­бо­т­на за­п­ла­та, за две де­ца 140 % и за три де­ца съ­о­т­ве­т­но 150 %. Доброволните и професионални при­ем­ни ро­ди­тели ще по­лу­ча­ват ме­се­ч­на из­д­ръ­ж­ка за вся­ко де­те, както следва: за де­те от 0 до 3 г. - 260 лв.; от 3 до 14 г. -  227.50 лв; от 14 до 18 г., а ако учи до 20 г. - 260 лв. Освен тези средства, приемния родител ще получава и месечна добавка за дете до 18 г. в размер на 35,00 лв. Ако детето е с увреждане се отпускат още 78,00 лв. месечно.

При по­да­ва­не на за­я­в­ле­ни­е­то кан­ди­да­ти­те за при­ем­но се­мей­с­т­во при­ла­гат към не­го сле­д­ни­те до­ку­мен­ти, опи­са­ни в чл. 8, ал.1, т.1-7 от Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях:

 

Списък с необходими документи за кандидатстване за приемно семейство

1. Заявление по образец.

2. Копие от документ за самоличност.

3. Документ от ЕСГРАОН, че не са поставени под запрещение, не са лишени от родителски права или не са с ограничени родителски права.

4. Декларация, че не са налице обстоятелствата по чл. 32, т. 4 - 7 от Закона за закрила на детето.

5. Медицинско удостоверение, че не страдат от болестите по чл. 32, т. 8 от Закона за закрила на детето/ които страдат от СПИН и болести по чл. 61, ал. 1 и чл. 146, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за здравето/.

6. Документ, удостоверяващ, че кандидатите не получават месечни социални помощи по реда на Закона за социалното подпомагане освен в случаите на кандидати за професионално приемно семейство.

7. Свидетелство за съдимост.

8. Документ, удостоверяващ, че срещу кандидатите за приемно семейство не е образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.

След входиране на заявление в Община Павликени започва да тече тримесечен срок за оценка и обучение, след този срок протича 4-6 седмичен процес на подготовка и опознаване на утвърденото приемно семейства с детето, след което се настанява детето.

 

За контакти:

Екип за администриране на проекта - Община Павликени, бул. „Руски” № 4, ет.2, ст. 206 , тел. 0610 513 – 26; GSM: 0885 911 921 – Даниела Димитрова.

Екип за приемна грижа – КСУ, гр. Павликени, ул. „Любен Каравелов» № 33. тел. GSM: 0884 792 110 – Теменужка Божанова; 0889 017 434 – Габриела Сургова. 

Инвестира във вашето бъдеще!