Покупка и бракуване на МПС

ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ

Сектор „Местни данъци и такси”

ИЗИСКВАНИЯ

ПРИ ПОКУПКА ИЛИ БРАКУВАНЕ

НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (МПС)

 

І. Покупка на МПС

- представя се един екземпляр от договора за покупко-продажба /или фактура/ в сектор „Местни данъци и такси”(МДТ)

- попълва се декларация по образец за регистриране на МПС

- плаща се дължимия пътен данък

- с получения входящ номер от сектор „МДТ” се прави регистрация в КАТ

- големия талон, получен от КАТ се представя в сектор „МДТ” за вписване на регистрационния номер на новозакупеното МПС

 

 

ІІ Продажба на МПС

- представя се един екземпляр от нотариално заверения договор за покупко-продажба в сектор „Местни данъци и такси”

- попълва се декларация по образец за отписване на МПС.

 

 

ІІІ. Бракуване на МПС

- плащане на дължимите данъци и такси до момента на бракуването

- квитанцията за платения данък, контролния талон и регистрационните табели на МПС се представят в КАТ Велико Търново

- копие на издадения документ от КАТ се представя в сектор „МДТ”

- попълва се декларация по образец за отписване на МПС.

 

 

ІV. При кражба или унищожаване на МПС

- документ от компетентния орган, установил обстоятелството се представя в сектор „МДТ”

- попълва се декларация по образец за отписване на МПС.