АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

извършвани в служба „Местни данъци и такси”

5200 Павликени, ул. „Съединение” № 4

Наименование

Необходими документи

Такса

в лева

Издаване на удостоверение за платен данък върху наследство

 

Лична карта или пълномощно;

Декларация по чл. 32 от ЗМДТ;

Удостоверение за наследници;

Искане по образец.

Обикновена – 2 лв.;

Бърза – 4 лв.;

Експресна – 6 лв.

 

Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху недвижими имоти за новопостроени или придобити по друг начин имоти на територията на общината, съгласно чл. 14 от ЗМДТ.

Лична карта или пълномощно;

Документ за собственост;

Декларация по чл.14 от ЗМДТ

 

няма

Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху нежилищните имоти, придобити от фирми и предприятия, съгласно чл. 17 от ЗМДТ

Декларация по чл.17 от ЗМДТ;

Документ за собственост;

Документ за актуално състояние на фирмата

 

няма

Приемане и обработване на декларация за имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, съгласно чл. 25, ал. 2 от ЗМДТ

Лична карта или пълномощно;

Документ за собственост;

Решение на ТЕЛК

Декларация по чл.14 от ЗМДТ

 

няма

Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху наследствата, съгласно чл. 32 от ЗМДТ

Лична карта или пълномощно;

Декларация по чл. 32 от ЗМДТ;

Удостоверение за наследници;

 

няма

Приемане и обработване на декларации за облагане с данък при придобиване на имущества, съгласно чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ

Лична карта или пълномощно;

Декларация по чл. 49 от ЗМДТ;

Договор за дарение

 

няма

Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху превозни средства, съгласно чл.54 от ЗМДТ

Лична карта или пълномощно;

Декларация по чл. 54 от ЗМДТ;

Документ за собственост;

 

няма

Приемане на декларации за определяне на такса смет, според количеството на битовите отпадъци

Лична карта или пълномощно;

Декларация по образец.

няма

Издаване на удостоверение за декларирани данни (декларирано движимо и недвижимо имущество)

 

Лична карта или пълномощно;

Искане по образец.

Обикновена – 2 лв.;

Бърза – 4 лв.;

Експресна – 6 лв.

Издаване на дубликат от подадени данъчни декларации

Лична карта или пълномощно;

Искане по образец.

Обикновена – 5 лв.;

Бърза – 10 лв.;

Експресна – 15 лв.

Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по ЗМДТ (чл. 87, ал. 6 ДОПК)

Лична карта или пълномощно;

Искане по образец.

Обикновена – 5 лв.;

Бърза – 10 лв.;

Експресна – 15 лв.

Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени данъци, такси, глоби и имуществени санкции на основание чл.129, ал. 1 ДОПК

Лична карта или пълномощно;

Заявление по образец;

Доказателствени документи.

 

няма

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот

 

Лична карта или пълномощно;

Заявление по образец;

Удостоверение за характеристика за земеделските земи

Обикновена – 5 лв.;

Бърза – 10 лв.;

Експресна – 15 лв.

Заверяване на молби-декларации за обстоятелствена проверка

Лична карта или пълномощно;

Удостоверение за данъчна оценка

няма

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на незавършено строителство

 

Лична карта или пълномощно;

Заявление по образец

 

Обикновена – 5 лв.;

Бърза – 10 лв.;

Експресна – 15 лв.

Издаване на дубликати от документи за платени данъци и такси

Лична карта или пълномощно;

 

Обикновена – 2 лв.;

Бърза – 4 лв.;

Експресна – 6 лв