Обява за плащане на патентна такса

ОБЯВА

До едноличните търговци и физически лица,
които извършват патентна дейност
УВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ,
Уведомяваме Ви, че крайният срок за плащане на
патентния данък за четвърто тримесечие е до 31.10.2009 г. След
изтичане на посоченият срок ще се начислява наказателна лихва
за просрочие.
На неплатилите за първо, второ и трето тримесечие вече се
начисляват лихви за просрочие и ще се предприемат действия за
принудително събиране на дължимите суми.
Плащанията можете да направите в касата на „Местни
приходи”, ул. „Съединение” №4 или по банкова сметка
BG77UNCR75278443388100
BIC код UNCRBGSF
Патентен данък 441400
ОБЯВА
До едноличните търговци и физически лица,
които извършват патентна дейност
УВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ,
Уведомяваме Ви, че крайният срок за плащане на
патентния данък за четвърто тримесечие е до 31.10.2009 г. След
изтичане на посоченият срок ще се начислява наказателна лихва
за просрочие.
На неплатилите за първо, второ и трето тримесечие вече се
начисляват лихви за просрочие и ще се предприемат действия за
принудително събиране на дължимите суми.
Плащанията можете да направите в касата на „Местни
приходи”, ул. „Съединение” №4 или по банкова сметка
BG77UNCR75278443388100
BIC код UNCRBGSF
Патентен данък 441400