Изменение в Наредба №5

Предоставяме на Вашето внимание Предложение и проект за Решение за Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги, предоставяни от Община Павликени.

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове следва в четиринадесетдневен срок от публикуване на настоящото ( до 28.01.2010 г.) да депозирате писмено предложения, мнения и препоръки по предложението за изменение на наредбата.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГР. ПАВЛИКЕНИ

 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от инж. Ангел Иванов Генов– кмет на Община Павликени

Относно: Изменение в Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги, предоставяни от Община Павликени

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства, обнародван в Държавен вестник, бр. ДВ бр. 95 от 01 декември 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., са въведени промени, свързани с изменение на границите на някои местни данъци, в рамките на които общинските съвети да определят размерите на същите, прецизиране на  текстове, които създават затруднения по прилагането им и даване на легални определения на понятия с цел правилното им тълкуване.

Посочените изменения водят до задължението на Общински съвет Павликени в качеството си на местен законодателен орган да съобрази нормативната уредба на местно ниво в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, като в конкретния случай

 

П Р Е Д Л А Г А М:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Павликени да вземе решение, с което:

І. Да измени Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги, предоставяни от Община Павликени, както следва:

 1. В  чл. 7, ал. 4 като числото „2520” да се чете „1680”;
 2. В чл. 14, да се направят следните изменения:

2.1.          т. 8 да се измени така: „сградите-културни ценности, когато не се използват със стопанска цел”;

2.2.           т. 11 да се отмени;

 1. Чл. 27 да се измени така:

3.1.          Да се създаде нова алинея трета със следното съдържание: „Данък при възмездно придобиване на имущества се дължи и при придобиване на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях по давност”.

3.2.           Досегашните алинеи 3, 4 и 5  да станат съответно алинеи 4, 5 и 6.

 1. В чл. 29, ал. 1 накрая да се постави запетая и да се добави „а при придобиване по давност-към момента на издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване.”
 2. В чл. 32, ал. 2 накрая да се постави запетая и да се добави „а в случаите по чл. 27, ал. 3-към момента на издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване.”.
 3. В чл. 39 ал. 3 да се измени така: „За превозните средства, на които е прекратена регистрацията, данък не се дължи от месеца, следващ месеца на прекратяване на регистрацията за движение. За излезлите от употреба моторни превозни средства, за които в нормативен акт е предвидено задължение за предаване за разкомплектоване, данък не се дължи след прекратяване на регистрацията им за движение и представяне на удостоверение за разкомплектоване.
 4. В чл. 41 алинея трета да се отмени.
 5. В чл. 45 да се създаде нова алинея 7 със следното съдържание: „ При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец и продължаване на дейността приобретателят дължи данък от тримесечието, следващо тримесечието на прехвърлянето, и за дейностите, посочени в т. 1 и т. 2 на приложение № 2.”
 6. В чл. 47, ал. 3 да се създаде второ изречение със следното съдържание: „При прехвърлянето на предприятието на едноличен търговец декларация се подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в 7-дневен срок от датата на прехвърлянето.”

10.  В чл. 53 ал. 1 да се измени така: „Таксата се заплаща от лицата по чл. 8.”

11. В чл. 104 ал. 2 се измени така: „Вземанията по влезли в сила актове се събира по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.”

12.  В Приложение № 9 да се отменят точки 8 и 9.

ІІ. Измененията да влязат в сила от 01.01.2010 г.

 

Приложение:

 1. Проект за решение.

 

 

инж. Ангел Генов,

КМЕТ НА ОБЩИНА:

 

Изготвил:

Славена Грозева, главен юрисконсулт в отдел ПООП

 

 

 

 

 

 

 

Проект!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПАВЛИКЕНИ

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Павликени

 

 

Р Е Ш И:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги, предоставяни от Община Павликени, приета с Решение№ 37 по протокол № 5 /31.01.2008 г. на ОбС Павликени, изм. и доп. Решение № 66/2008 г., Решение № 67/2008 г., Решение № 183/2008 г., Решение № 235/2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. с Решение № 244/2009 г., Решение № 272/2009 г.,  както следва:

§ 1. В  чл. 7, ал. 4 числото „2520” се заменя с „1680”;

§ 2. В чл. 14, се правят следните изменения:

1. т. 8 се изменя така: „сградите-културни ценности, когато не се използват със стопанска цел”;

2. т. 11 се отменя;

§ 3. Чл. 27 се изменя така:

 1. Създава се нова алинея трета със следното съдържание: „Данък при възмездно придобиване на имущества се дължи и при придобиване на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях по давност”.
  1. Досегашните алинеи 3, 4 и 5  стават  съответно алинеи 4, 5 и 6.

§ 4. В чл. 29, ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „а при придобиване по давност-към момента на издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване.”

§ 5. В чл. 32, ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя  „а в случаите по чл. 27, ал. 3-към момента на издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване.”.

§ 6. В чл. 39 ал. 3 се изменя така: „За превозните средства, на които е прекратена регистрацията, данък не се дължи от месеца, следващ месеца на прекратяване на регистрацията за движение. За излезлите от употреба моторни превозни средства, за които в нормативен акт е предвидено задължение за предаване за разкомплектоване, данък не се дължи след прекратяване на регистрацията им за движение и представяне на удостоверение за разкомплектоване.

§ 7. В чл. 41 алинея трета се отменя.

§ 8. В чл. 45 се създава нова алинея 7 със следното съдържание: „При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец и продължаване на дейността приобретателят дължи данък от тримесечието, следващо тримесечието на прехвърлянето, и за дейностите, посочени в т. 1 и т. 2 на приложение № 2.”

§ 9. В чл. 47, ал. 3 се създава второ изречение със следното съдържание: „При прехвърлянето на предприятието на едноличен търговец декларация се подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в 7-дневен срок от датата на прехвърлянето.”

§ 10. В чл. 53 ал. 1 се изменя така: „Таксата се заплаща от лицата по чл. 8.”

§ 11. В чл. 104 ал. 2 се изменя така: „Вземанията по влезли в сила актове се събира по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.”

§ 12.  В Приложение № 9  се отменят точки 8 и 9.

ІІ. Измененията влизат в сила от 01.01.2010 г.

 

Съгласувано с юрист:

 

 

ВНОСИТЕЛ:

инж. Ангел Генов,

КМЕТ НА ОБЩИНА