Програма за управление 2010 - Проект

ПРОГРАМА ЗА  УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ ПРЕЗ  2010 г.