Публични търгове с явно наддаване за продажба на земеделски земи с. Дъскот

До

Редакцията на

в-к „ЯНТРА ДНЕС”

Да се публикува веднъж

на вътрешна страница

на 25 май 2009 год.

 

На основание Заповеди РД-02-11-768,769,770 и 771 от 22.05.2009 год. на Кмета на общината, Община Павликени,

О  Б  Я  В  Я  В  А:

Публични търгове с явно наддаване за продажба на земеделски земи по КВС на с. Дъскот, както следва:

 

 

Имот

Начин на трайно ползване

 

местност

Ка

те

го

рия

 

Площ

/дка/

Начална тръжна цена

/лв./

Депозит за участие в търга

/лв./

Стъпка за наддаване

Час на търга

221216

др.сел.терит

Стоп. двор1

ІІ

6,408

4832,00

1000,00

100,00

13,30

221901

др.сел.терит

Стоп. двор1

ІІ

2,594

1730,00

500,00

40,00

14,00

000205

изост.нива

 

ІІ

23,010

18017,00

3500,00

400,00

14,30

000206

изост.нива

 

ІІ

15,582

12201,00

2500,00

300,00

15,00

 

2. Търговете ще се проведат на 11.06.2009 год. в Заседателната зала на Община Павликени в посочените часове. При неявяване на кандидати повторни търгове при същите условия ще се проведат на 18.06.2009 год.

3. Цена на  комплект тръжни  документи 25 (двадесет и пет) лв., която се заплаща в брой при инкасатор „Местни данъци и такси” – стая 115 на административната сграда на община Павликени. Тръжните документи се получават в стая 114 срещу документ за закупени тръжни документи.

4. Срок за закупуване, на тръжни документи и внасяни на депозит за участие в търга 12.00 часа на 10.06.2009 год.

5. Срок за подаване на заявления за участие в търга 17.00 часа на 10.06.2009 год. в деловодството на общината.

6. Оглед на имотите ще се извършва на 03 и 04 юни 2009 год. в присъствието на представител на кметството по местонахождението им.

До участие в търга да се допускат кандидати, отговарящи на определените в тръжната документация условия

За допълнителна информация – Община Павликени, стая 114, тел. 0610/ 5 13 34.

button2