ПЛАН СМЕТКА НА ФОНД „ПРИВАТИЗАЦИЯ” за 2009 г.

ПЛАН СМЕТКА НА ФОНД „ПРИВАТИЗАЦИЯ” – 100 %  за 2009 г.

№ по ред

Наименование на обекта

местоположение

Акт за общ.собственост

площ (кв.м.)

прогнозна цена лв.

кв.

УПИ/кад.№

дата

обща

в т.ч. застр.

 

І. Приходи от вноски по договор

 

 

 

 

 

 

30375,00

1

От „Росица” ООД Павликени

 

 

 

 

 

 

30375,00

 

ІІ. Приходи от продажба на обособени обекти - общинска собственост

 

 

 

 

 

 

399628,00

2

ІІ-ри етаж от Търговски комплекс

74

І-840

312

2001г.

 

1655,00

248478,00

3

изложбени зали летен театър Павликени

86

 

31

1998г.

 

285

32450,00

4

Нежилищна сграда с. Сломер /бивша автоспирка/

между кв. 32,34 и 21-22

254

2000г.

 

185,5

3000,00

5

Дворно място със склад с. Патреш

47

Х-267

746

2001г.

410

82,19

2000,00

6

Дворно място със склад с.Бутово

25

VІІІ-572

101

2000г.

2125

432

11381,00

7

Нежилищна сграда с. Росица

27

І-840

728

2001г.

3870

141,31

7000,00

8

Общински бор с. Паскалевец

46

ІІ

83

1999г.

2560

114

8000,00

9

Общински обор с. Мусина

58

І

748

2001г.

4498

312,28

15027,00

10

Ресторант "Лебеда" Павликени

84

ІV

1768

2008г.

918

388

72292,00

11

Нежилищна сграда/закрито училище/ с. Росица

15

І-83

1770

2008г.

2370

296,31

60000,00

12

Нежилищна сграда /бивше турско училище/ с. Росица

27

І

728

2001г.

3870

141,31

15926,00

 

ІІІ. Приходи от продажба на обособени части от търговски дружества

 

 

 

 

 

 

1457355,00

 

в това число:

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕООД "БКС" Павликени

 

 

 

 

 

 

13000,00

13

Незастроен парцел за стопански нужди УПИ ІV, кв. 19

19

ІV

740

2001г.

3650

 

8000,00

14

Застроено дворно място УПИ V, кв. 19

19

VІІІ-572

741

2001г.

1500

491,4

5000,00

 

ЕООД "Маринополци" Павликени

 

 

 

 

 

 

1444355,00

15

Северна част от Мебелен магазин Павликени

135

ХVІ

39

1998г.

 

327

99300,00

16

Хотел "Полтава"

74

І

59

1998г.

 

416

855855,00

17

Ресторант "Ракета"

81

І

272

2000г.

 

490

300000,00

18

Търг. Обект "Гастроном"

81

І

272

2000г.

 

510

83500,00

19

Хр. Магазин  ул. "Ат. Хаджиславчев"

137а

VІІ

37

1999г.

 

430

105700,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩО ПРИХОДИ І+ІІ+ІІІ

1887358,00

 

Разпределение       9%

 

 

 

 

 

 

169862,22

 

Разпределение      91%

 

 

 

 

 

 

1717495,78

 

ОБЕКТИ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ – 2009 г

№ по ред

Наименование на обекта

местоположение

Акт за общ.собственост

площ (кв.м.)

прогнозна цена лв.

кв.

УПИ/кад.№

дата

обща

в т.ч. застр.

1.

ІІ-ри етаж от Търговски комплекс

74

І-840

312

2001г.

 

1655,00

248 478,00

2.

Изложбени зали - летен театър Павликени

86

 

31

1998г.

 

285

32 450,00

3.

Нежилищна сграда с. Сломер /бивша автоспирка/

между кв. 32,34 и 21-22

254

2000г.

 

185,5

3 000,00

4.

Дворно място със склад с. Патреш

47

Х-267

746

2001г.

410

82,19

2 000,00

5.

Дворно място със склад с.Бутово

25

VІІІ-572

101

2000г.

2125

432

11 381,00

6.

Общински обор с. Паскалевец

46

ІІ

83

1999г.

2560

114

8 000,00

7.

Общински обор с. Мусина

58

І

748

2001г.

4498

312,28

15 027,00

8.

Нежилищна сграда/закрито училище/ с. Росица

15

І-83

1770

2008г.

2370

296,31

6 000,00

9.

Нежилищна сграда /бивше турско училище/ с. Росица

27

І

728

2001г.

3870

1135,15

18 035,00

10.

Незастроен парцел за стопански нужди УПИ ІV, кв. 19

19

ІV

740

2001г.

3650

 

8 000,00

11.

Застроено дворно място УПИ V, кв. 19

19

VІІІ-572

741

2001г.

1500

491,4

5 000,00

12.

Северна част от Мебелен магазин Павликени

135

ХVІ

39

1998г.

 

327

99 300,00

снимки на Северна част от Мебелен магазин Павликени

13.

Хотел "Полтава"

74

І

59

1998г.

 

416

855 855,00

снимки на Хотел "Полтава"

14.

Ресторант "Ракета"

81

І

272

2000г.

 

490

353 179,00

снимки на Ресторант "Ракета"

15.

Търг. Обект "Гастроном"

81

І

272

2000г.

 

510

152 622,00

снимки на Обект "Гастроном"

16.

Хр. Магазин  ул. "Ат. Хаджиславчев"

137а

VІІ

37

1999г.

 

430

105 700,00

снимки на Хр. Магазин  ул. "Ат. Хаджиславчев"

 

При проявен интерес към обект се изготвя актуална пазарна оценка .

За контакти тел.: +359610 5 13 34; +359610 5 13 48; факс: +359610 5 26 42