Материали за предстоящо тържествено заседание на Общински съвет - Павликени на 29.06.2020 год.

 

Дневен ред

Запис

 

1. Присъждане знанието „Почетен гражданин“ на д-р Васил Иванов Драганов и удостояване с „Почетен знак- двустранен плакет на град Павликени“.


Материали за предстоящо заседание на Общински съвет - Павликени на 25.06.2020 год.

 

Дневен ред

Запис

 

1. Присъждане знанието „Почитен гражданин“ на д-р Васил Иванов Драганов и удостояване с „Почетен знак- двустранен плакет на град Павликени“.

2. Издаване на запис на заповед от Община Павликени в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.002-0031-C01 от 14.05.2019г., по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, № BG06RDNP001-7.002-УЧИЛИЩЕ, ПРСР 2014-2020 за проект „Реконструкция, ремонт и оборудване на сградите на СУ „Бачо Киро“, гр. Павликени“, сключен между Община Павликени и ДФ „Земеделие“.

3. Издаване на запис на заповед от община Павликени в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ плащане на данък върху добавената стойност към заявка за авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.002-0031-C01 от 14.05.2019г. по подмярка 7.2 „ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „ Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, № BG06RDNP001-7.002-УЧИЛИЩЕ, ПРСР 2014-2020 за проект „Реконструкция, ремонт и оборудване на сградите на СУ „Бачо Киро“, гр. Павликени“, сключен между Община Павликени и ДФ „Земеделие“.

4. Издаване на запис на заповед от община Павликени в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ плащане на данък върху добавената стойност към заявка за авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.007-0028-C01 от 14.05.2019 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ № BG06RDNP001-7.007-СПОРТ, ПРСР 2014-2020 за проект „Изграждане на спортна площадка за фитнес на открито  в гр. Павликени“, сключен между Община Павликени и ДФ „Земеделие“.

5. Издаване на запис на заповед от Община Павликени в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.007-0028-C01 от 14.05.2019., по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, № BG06RDNP001-7.007-СПОРТ, ПРСР 2014-2020 за проект „Изграждане на спортна площадка за фитнес на открито в гр. Павликени“, сключен между Община Павликени и ДФ „Земеделие“ .

6. Предложения:

6.1 Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд-    Павликени, по реда на Закона за съдебната власт; създаване на комисия за провеждане на процедурата за определяне на съдебни заседатели; приемане на правила за провеждане за провеждането на процедурата по реда на Закона за съдебната власт.

6.2 Отпускане на еднократна финансова помощ на Росица Маринова Стоева, с. Димча,   общ. Павликени ул. „Първа“ №12.

6.3 Кандидатстване на Община Павликени с проект пред Фонд „Социална закрила“ (ФСЗ) по Целева програма за подпомагане на образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас по реда на чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане.

6.4 Кандидатсване на Община Павликени с проектно предложение "Изграждане на обществени зони за отдих в селищен парк, местност "Маринополци", поземлен имот с идентификатор № 55052.239.35 в гр. Павликени".

6.5 Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от имот..

6.6 Отдаване под наем на помещение в "Спортна зала"- гр. Павликени.

6.7 Разделяне на местен път с индентификатор № 48550.333.43; Сключване на предварителен договор за продажба на земя- общинска собственост.

6.8 Продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ УПИ I, кв. 27 по ПУП на с. Росица, ведно с построената в имота сграда.

6.9 Продажба на имот - частна общинска собственост, по ПУП на с. Димча

6.10 Продажба на имот- частна общинска собственост, представляващ незастроен   жилищен УПИ V, кв. 94 по ПУП на с. Мусина.

6.11 Продажба на имот- частна общинска собственост, представляващ УПИ III, кв.92 по ПУП на с. Михалци.

6.12 Изменения на Решение №125/30.04.2020г. на Общински съвет- Павликени.

6.13 Финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства и двойки живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Павликени.


 


 

Материали от заседание на Общински съвет - Павликени - 28.05.2020 год.

Материали от заседание на Общински съвет - Павликени - 30.04.2020 год.

Материали от заседание на Общински съвет - Павликени - 26.03.2020 год.

Материали от заседание на Общински съвет - Павликени - 27.02.2020 год.

Материали от заседание на Общински съвет - Павликени - 12.02.2020 год.

Материали от заседание на Общински съвет - Павликени - 30.01.2020 год.

Материали от заседание на Общински съвет - Павликени - 17.12.2019 год.

Материали от заседание на Общински съвет - Павликени - 26.11.2019 год.