КОМПЛЕКСНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

І. С измененията и допълненията на Административнопроцесуалния кодекс /ДВ, бр.27 от 25 март 2014 г./ беше приета нормативна рамка за въвеждане на комплексно административно обслужване на населението. При комплексното административно обслужване (КАО) административната услуга се извършва без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или създавани от община Павликени, която е първичен администратор на данни, независимо дали тези данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител.

 

ІІ. Въвеждането на комплексното административно обслужване  допринася  за постигане на следните цели:

 1. предоставяне на качествени услуги с по-голяма ефективност;
 2. повишаване удовлетвореността на гражданите и организациите от доброто качество на услугите, което изгражда доверие в общината като институция и поддържане на демократичните ценности ;
 3. намаляване на административната тежест;
 4. намаляване на възможностите за корупционни практики;
 5. приближаване на предоставянето на административни услуги до гражданите и бизнеса;

 

 

ЗАЯВЯВАНЕ НА КОМПЛЕКСНА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА

НОРМАТИВНА УРЕДБА:

 • Раздел IIa от Наредба за административното обслужване.

ЗАЯВЛЕНИЕТО ПО ОБРАЗЕЦ С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА ПОДАДЕТЕ:

 • Лично или чрез упълномощено лице в Информационен център;
 • Устно в Информационен център;
 • Чрез лицензиран пощенски оператор;
 • На e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ;
 • По факс на телефон: 0610/ 5 26 42.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: Заявление по образец и:

 • Документ за самоличност (лична карта);
 • Документ за платена такса (ако такава се изисква).

ВИЕ ТРЯБВА ДА ЗАПЛАТИТЕ:

 • Такса в зависимост от вида на услугата.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

 • По банкова сметка на съответния компетентен орган.

ВИЕ МОЖЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЖЕЛАНИЕТО СИ ИЗДАДЕНИЯТ ИНДИВИДУАЛЕН АДМИНИСТРТИВЕН АКТ ДА ПОЛУЧИТЕ:

 • Лично или  чрез упълномощено лице в Информационен център.
 • По електронен път на точно упомената електронна поща.
 • Чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес, като декларирате, че пощенските разходи са за Ваша сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и сте съгласни документите да бъдат пренасяни за служебни цели.

Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:

 1. Като вътрешна препоръчана пощенска пратка.
 2. Като вътрешна куриерска пратка.
 3. Като международна препоръчана пощенска пратка

 

Приложение 1 - Заявление

Приложение 2 - Протокол